Đột phá mới trong y học? Người ta vẫn tin rằng, tất cả thông tin gen di truyền của cơ thể người đều nằm trong ADN. Tuy nhiên, mới đây…