Mức độ cholesterol phù hợp Biết mức cholesterol thích hợp là cần thiết nhưng quan trọng là bạn phải duy trì mức cholesterol trong giới hạn có lợi cho sức…